Belangrijkste wijzigingen pleziervaart

Vereenvoudigde registratie


Vanaf 1 september 2019 gelden volgende regels in verband met de registratie:

Om op de Belgische wateren te mogen varen, is een registratie nodig: dit kan zowel een Belgische registratie zijn als een registratie in het buitenland.

In plaats van twee soorten registratie (een vlaggenbrief voor de zee en het immatriculatiedocument voor binnenwateren), is er nog maar één unieke registratiebrief.

Een Belgische registratie is enkel mogelijk wanneer er een band met België is, dit is het geval wanneer de eigendom van het pleziervaartuig:

 • voor meer dan 50% in eigendom is van een Belg of in België wonende persoon
 • voor 50% in eigendom is van een rechtspersoon ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen
 • een combinatie van de twee bovenstaande is indien er mede-eigendom is van een natuurlijke persoon en rechtspersoon.

De registratiebrief is 5 jaar geldig, en wordt gratis vernieuwd bij bevestiging door de eigenaar, behalve een aantal uitzonderingen zoals verkoop, ingrijpende verbouwing, …

De overgang naar een unieke registratiebrief zal soepel verlopen. De huidige vlaggenbrieven blijven hun geldigheid bewaren. Bij het vervallen van de vlaggenbrief dient een nieuwe registratiebrief aangevraagd worden. Op dat moment zijn de nieuwe vereisten inzake de band met België van toepassing. De immatriculatiedocumenten zullen de komende 5 jaar hun geldigheid verliezen en worden vervangen door een registratiebrief. De betrokken eigenaars worden hierover gecontacteerd.

Ook vaartuigen langer dan 24m kunnen als pleziervaartuig geregistreerd worden.

Voor pleziervaartuigen die over een Uniebinnenvaartcertificaat beschikken en enkel in de binnenwateren en de havens varen, geldt dit Uniebinnenvaartcertificaat als registratiebrief.

Pleziervaartuigen voor bedrijfs- of beroepsgebruik dienen bovendien te beschikken over een geldig certificaat van deugdelijkheid vooraleer een registratiebrief kan bekomen worden.


Wanneer is een brevet verplicht?


Momenteel is er een verplichting van brevet op de binnenwateren als het pleziervaartuig

 • door een motor voortbewogen sneller dan 20 km/u kan varen, of
 • een romplengte van meer dan 15m heeft.

Deze verplichting wordt vanaf 1 januari 2022 doorgetrokken naar de zee.

Bij bedrijfs- of beroepsmatig gebruik op de binnenwateren is er nu ook een verplichting van brevet.

Op zee is bij bedrijfs- of beroepsmatig gebruik een yachtman voldoende als men binnen het Belgische gebied blijft (havens, Territoriale Zee, EEZ). Daarbuiten geldt de STCW-verplichting.

Meer info FOD Mobiliteit

Hoe behaal ik mijn brevet?

De Belgische vaarbrevetten blijven behouden: Beperkt Stuurbrevet, Algemeen Stuurbrevet, Yachtman, Yachtnavigator.

Het brevet kan behaald worden vanaf 16 jaar.

Vanaf 1 januari 2020 komt er een nieuwe modulaire structuur: je begint met Beperkt Stuurbrevet en zo bouw je stap voor stap verder. Er komt een duidelijk overzicht van de leerstof die wordt bevraagd in het examen per brevet.

Vanaf 1 januari 2021 komt er een praktijktest, met duidelijke doelstellingen, om een brevet te behalen. Tot die datum blijft de huidige aanpak voor het praktijkgedeelte geldig.

Meer info FOD Mobiliteit

Welke uitrusting moet ik aan boord hebben?

Vanaf midden mei 2020 is er een lijst van verplichte uitrusting, die rekening houdt met de afstand tot de kust. Pleziervaartuigen ingeschreven voor de ‘binnenwateren’, moeten daarnaast steeds minstens de minimumlijst ‘binnenwateren’ aan boord hebben. Pleziervaartuigen ingeschreven voor ‘zee en binnenwateren’, moeten daarenboven minstens de minimumlijst ‘zee en binnenwateren’ aan boord hebben.

Deze lijst zal in samenspraak met de sector de komende jaren telkens bijgewerkt worden om zo vlot het gebruik van nieuwe, moderne middelen mogelijk te maken.

Deze lijst zal in het najaar op de website bekend gemaakt worden.

Voorlopig blijft de bestaande lijst van uitrusting van kracht.

Meer info FOD Mobiliteit

Moet ik mijn reddingsvest dragen?

Voor de veiligheid van elke opvarende is het altijd aangewezen de reddingsvest te dragen – zowel op de binnenwateren als op zee. In bepaalde omstandigheden zijn de risico’s groter en is het dragen verplicht.

Op zee is het dragen van een reddingsvest verplicht aan boord van een pleziervaartuig, onder volgende omstandigheden:

 • als de (significante) golfhoogte 1m of meer bedraagt of;
 • tussen zonsondergang en zonsopgang of;
 • tussen 16 oktober en 15 mei.

Verder geldt de verplichting steeds:

 • voor alle opvarenden tot 12 jaar of;
 • wanneer het pleziervaartuig 6,5m of korter is.

In de kajuit geldt deze verplichting niet.

De verplichting geldt niet voor pleziervaartuigen

 • groter dan 24m of;
 • met een vaste reling van 1,10m hoog.

Voor pleziervaartuigen tot 6,5m binnen de 2 zeemijl mag de reddingsvest vervangen worden door een zwemvest.

Nieuw op de binnenwateren is de verplichting om bij verhuur van kano’s, kajaks, gondels en waterfietsen zwemvesten aan boord te voorzien. Het dragen wordt ten zeerste aangeraden.

Meer info FOD Mobiliteit

Kleinzeilerij - 3/4 Bf regel valt weg

Er wordt niet langer een beperking opgelegd qua windsterkte voor kleine vaartuigen (de zogenaamde 3/4 Beaufort regel is afgeschaft). Dat maakt dat de kleinzeilerijvaartuigen hun ontspanningsactiviteiten ook kunnen uitvoeren bij hogere wind- en golfcondities.

Vaartuigen kleiner dan 6m moeten wel binnen de 2 zeemijl van de kust blijven als de (significante) golfhoogte 1m of meer bedraagt.

Meer info FOD Mobiliteit

Handelaarsplaten

Handelaars in de pleziervaart hebben vanaf 1 september 2019 de mogelijkheid een handelaarsplaat aan te vragen (vergelijkbaar met de ‘Z-plaat’ voor voertuigen op de weg): zij kunnen een toelating van één jaar aanvragen om niet-geregistreerde pleziervaartuigen tijdelijk te gebruiken en beperkt in vaargebied, zonder dat het pleziervaartuig moet geregistreerd zijn en zonder dat er een vergoeding door de onderneming mag aangerekend worden aan derden.

Er is hierbij enkel een beperkt gebruik mogelijk: demonstratievaart, proefvaart, promotievaart, uitzonderlijke vaart naar de werf of het afgemeerd liggen bij de onderneming.

Meer info FOD Mobiliteit

Grote pleziervaartuigen op zee

Vanaf 1 september 2019 kunnen ook pleziervaartuigen met een romplengte van meer dan 24m ingeschreven worden in het Belgisch register van de pleziervaartuigen.

Ze vallen onder een speciale regeling voor wat betreft certificatie en uitrusting.

Meer info FOD Mobiliteit

Bedrijfs- of beroepsmatig gebruik op de binnenwateren

Vanaf 1 september 2019 moeten pleziervaartuigen op de binnenwateren die ingezet worden voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik (bijvoorbeeld verhuur) ook voorzien worden van een Certificaat van Deugdelijkheid – hiertoe moet het vaartuig onderworpen worden aan een technische schouwing.

Voor grote binnenvaartuigen zijn er speciale vereisten.

Meer info FOD Mobiliteit

Schema inwerkingtreding belangrijkste wijzigingen

PDF Schema inwerkingtreding belangrijkste wijzigingen

BRON: FOD Mobiliteit 2019

Disclaimer

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Start2Boat enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Start2Boat kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

Contact Details

Telefoon:+32 478 314 322
Email: info@start2boat.be
Website: www.start2boat.be
Facebook: www.facebook.com/Start2boat

Krommehamlaan 32,
9031 Drongen,
België,
btw nr: BE0647988308